Nastavitev GPS sprejemnikov za slovenske zemljevide in za pomorske zemljevide vzhodne jadranske obale


V Sloveniji in na Hrvaškem merimo geografsko širino in dolžino glede na lokalni zemeljski elipsoid, imenovan "Bessel 1841". W.F. Bessel je bil znan astronom in matematik, ki je med drugim prvi izmeril sploščenost Zemlje. Rezultate njegovih meritev oblike Zemlje je prevzela Avstro-Ogrska, za njo Jugoslavija in nato Slovenija, tako da je pri nas še vedno v rabi.

GPS sprejemnik meri položaj v WGS84 (World Geodetic System 1984). Besslov elipsoid iz leta 1841 se od WGS84 elipsoida razlikuje v ekvatorialnem radiju (DELTA A) in sploščenosti (DELTA F), pa še drugje ima središče (premik je DELTA X, DELTA Y, DELTA Z). Vse te podatke (MAP DATUM) moramo vnesti v GPS sprejemnik, če želimo, da bo pravilno kazal geografsko širino in dolžino v našem datumu.
 

1. Nastavitev datuma

V GPS sprejemnik moramo vnesti sledeče podatke:
 
 
 
DELTA A    739.845 m
DELTA F   1.0037483E-5
DELTA X   682.0 m
DELTA Y  -203.0 m
DELTA Z   480.0 m

Tukaj je podrobno opisan vpis datuma v sprejemnik Magellan 315/320.

Tukaj je podrobno opisan vpis datuma v sprejemnik Garmin GPS 12.

Če smo pravilno vnesli zgornje podatke, bo GPS sprejemnik kazal geografsko dolžino () in širina in širino () v lokalnem (User, to je  slovenskem oz. Bessel 1841) datumu.
Zgornja nastavitev velja za vse slovenske in za hrvaške pomorske zemljevide.

Kontrola:
Približno moramo dobiti:  lambda_SLO = lambda_WGS84 + 17" in
                          fi_SLO     = fi_WGS84     +  1".

Primer:   lambda_WGS = 014° 29' 19", fi_WGS = 46° 02' 32"
          lambda_SLO = 014° 29' 36", fi_SLO = 46° 02' 33". 

2. Nastavitev projekcije

Tako, nastavili smo DATUM. Če želimo uporabljati Gauß-Krügerjevo projekcijo oziroma kilometrsko koordinatno mrežo, moramo na GPS sprejemniku pravilno nastaviti tudi projekcijo! GPS sprejemnik je tovarniško nastavljen tako, da uporablja UTM (Universal transverse Mercator) projekcijo, medtem ko se pri nas uporablja Gauß-Krügerjeva projekcija. G-K projekcija je tudi transverzalna Mercatorjeva projekcija, vendar se od UTM razlikuje v radiju cilindra, na katerega projiciramo površje Zemlje, oziroma v faktorju merila (SCALE FACTOR) in in v legi koordinatnega izhodišča.

(Za naše območje so geografske koordinate izhodišča: lambda = 15 stopinj in fi = 0, to je sečišče 15. poldnevnika z ekvatorjem. Geografske koordinate izhodišče so glede na geodetske Gauß-Krügerjeve koordinate premaknjene proti vzhodu za 5 500 km tako, da so koordinate pri nas reda velikosti X ~ 5 100 000 m in Y ~ 5 500 000 m. Take koordinate tudi odčitamo v Atlasu Slovenije na CD-romu. Ker je prvo mesto (petica) nepomembno, saj se znotraj Slovenije ne spreminja, ga na zemljevidih izpuščajo in je odčitek reda velikosti X ~ 100 000 m in Y ~ 500 000 m. Spodnje navodilo je napisano za primer, ko je petica na prvem mestu izpuščena.)
 
 

Za nastavitev "Gauß-Krügerjeve" projekcije, ki je v rabi pri nas, moramo v GPS sprejemnik vpisati sledeče parametre:
 
 
 

Geografska širina
koord. izhodišča
  0.0    stopinj
Geografska dolžina
koord. izhodišča
  15.0 stopinj vzh.
Premik koord. izh.
proti vzhodu
   500 000 m
Premik koord. izh. 
proti severu
-5 000 000 m
Faktor merila
(Scale factor)
 0.9999 

Tukaj je podrobno opisan vpis projekcije v sprejemnik Magellan 315/320.

Tukaj je podrobno opisan vpis projekcije v sprejemnik Garmin GPS 12.


To je vse! Sedaj bo GPS sprejemnik kazal tudi Gauß-Krügerjeve koordinate. Ta nastavitev velja samo za slovenske zemljevide! Še enkrat poudarim, da bodo Gauß-Krügerjeve koordinate pravile samo, če bo pravilno nastavljen tudi datum (Bessel 1841)!

Kontrola:
Približno moramo dobiti:  Y_SLO = Y_UTM +  360 m in
                          X_SLO = X_UTM + 1050 m - 5 000 000 m.

(Opomba: Y teče v smeri vzhod-zahod, X pa v smeri sever-jug. Če nam ni uspelo v GPS vpisati premika izhodišča za -5 000 000 m, bo X odčitek za prav toliko prevelik, teh 5 000 000 moramo odšteti od odčitka na GPS zaslonu.)

Primer:        Y_UTM = 460 439 E, X_UTM = 5 098 869 N
               Y_SLO = 460 799 E, X_SLO = 099 919 N.
 

Igor Vilfan      (igor.vilfan@ijs.si)
Tone Verbovšek   (anton.verbovsek@ijs.si)